Beleidsplan 2014-2017

 

Bijlage(n)

Het beleidsplan richt zich op de komende drie jaar.

 

 

Doel van de vereniging

 Zoals in de Statuten is beschreven is het doel van de vereniging de volgende:

De vereniging Oud Utrecht heeft tot doel: de kennis en belangstelling te bevorderen op het terrein van geschiedenis, archeologie en monumentenzorg betreffende de stad en de provincie Utrecht en te waken over het behoud van het cultureel erfgoed en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daar toe bevorderlijk kan zijn; dit alles in de ruimste zin van het woord.

Dit bestuur heeft daar de volgende gedachten bij: wij willen zoveel mogelijk geïnteresseerden betrekken bij de geschiedenis van stad en omgeving. Wij maken daarin geen onderscheid in oud of jong, professioneel of amateur etcetera. Wij willen ons richten op de bevordering van de kennis en belangstelling voor geschiedenis, cultuurhistorie en monumenten. Het bestuur streeft ernaar om in de onderwerpkeuze voor artikelen, lezingen en publicaties aandacht te schenken aan de historische actualiteit. Daarbij willen we het debat erover bevorderen.

Ook brengt de vereniging daardoor de leden en andere geïnteresseerden meer met elkaar in verbinding.

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

- het uitgeven van een of meer periodieken;

- het bevorderen van onderzoek en publicaties;

- het organiseren van lezingen, excursies en manifestaties;

- het onderhouden van contacten met in de stad en de -provincie werkzame overheids- en particuliere instanties.

De vereniging wordt daarmee een netwerkorganisatie die mensen verbindt en het biedt een platform voor uitwisseling. Het huidige bestuur wil hierin ook vernieuwend en inspirerend zijn.

 

De leden

Het ledental is teruggezakt naar circa 1920 (in januari 2014). We willen deze tendens keren. Daarbij denken wij niet alleen aan het werven van nieuwe leden, maar ook het betrekken van andere geïnteresseerden, niet zijnde leden. Hoe dit moet worden vormgegeven is een punt van nadere uitwerking.

 

De organisatie

De organisatie van de vereniging wordt gekenmerkt door:

- Een bestuur met een hoge mate van professionaliteit;

- het grote aantal vrijwilligers;

- de grote zelfstandigheid van de commissies en redacties;

- de hoge professionaliteit van de redactie- en de commissie-leden.

 

Het bestuur

Het huidige bestuur ziet haar taken breed. Het bestuur  is van oordeel dat naast statutair vastgelegde taken een aantal andere taken door het bestuur gestimuleerd moet worden. Deze taken liggen op terrein van:

- verdere professionalisering van de  communicatie. De vraag dient beantwoord te worden welke uitstraling de vereniging wil hebben;

- samenwerking met andere cultuurhistorische organisaties;

- met behoud van de zelfstandigheid van commissies en redacties het bevorderen van samenwerking tussen redacties en commissies;

- het bevorderen van het debat;

- verjonging van de vereniging.

Verdere professionalisering van de communicatie

De Nieuwsbrief werd in 2011 gestart en inmiddels een niet meer weg te denken medium. Aanvankelijk bestemd voor leden van de vereniging zal er nu ook naar worden gestreefd om de brief voor niet-leden open te stellen.

De website is in de afgelopen 3 jaar vernieuwd. Alhoewel deze verbeterd is, zijn we nog niet tevreden.  Zowel voor de inhoud als voor de vormgeving zullen verbeterslagen gemaakt gaan worden.

Met betrekking tot de verantwoordelijkheden is een coördinerend eindredacteur aangesteld die voor zowel de website als ook de Nieuwsbrief inhoudelijk verantwoordelijk is. 

De diverse commissies en redacties is gevraagd een contactpersoon aan te wijzen.

Ook zal er een webwinkel worden opgezet om via internet boeken en tijdschriften van onze vereniging te kunnen (na)bestellen.

Tenslotte zal de communicatiecommissie onderzoeken hoe de bekendheid van de vereniging verder vergroot kan worden, bijvoorbeeld door nadrukkelijker in de pers activiteiten van de vereniging te melden en door een actiever folderbeheer.

Verder zoeken we naar een geschikte locatie om als vereniging meer zichtbaar te zijn. En van daaruit de activiteiten te ondernemen en wellicht een plek te hebben om onze publicaties en dergelijke te verkopen.

De intentie van het bestuur is om de alle werkgroepen die met de communicatie bezig zijn onder één koepel te laten vallen om de eenduidigheid en de samenwerking optimaal te laten verlopen. Denk hierbij aan de oude PR-commissie, aan de website, aan de fotografen en dergelijke. Hoe dat het beste in structuur is vast te leggen staat nog open en zal onderwerp van bespreking met de betrokkenen zijn.  

Samenwerking met andere organisaties
De contacten met een aantal instanties zal worden voortgezet en waar kansen liggen worden geïntensiveerd. Te denken valt aan Het Utrechts Archief, Museum Catharijne Convent, UMF, het Gilde, alsmede enkele andere historische verenigingen. De vereniging wil een constructieve partner zijn in het netwerk van erfgoed-organisaties in de stad en provincies en duurzame samenwerking tussen deze organisaties bevorderen.

In 2015 nemen wij het initiatief om 1x met andere organisaties een dag(deel) te organiseren waarin wij gezamenlijk bijv. een thema bespreken.

De Commissie Cultureel Erfgoe heeft het afgelopen jaar het initiatief genomen, naast het opponeren tegen ongewenste besluiten van de gemeente, tot samenwerking met de gemeente. Ditmaal in de vorm van een prijsvraag voor Tivoli.  Dit verdient navolging.

Het verder bevorderen van de samenwerking tussen redacties en commissies
Aandachtspunt blijft het bevorderen van de samenwerking tussen de redacties en commissies. Uiteraard zal de autonomie van de redacties en commissies in stand blijven.

Als bestuur willen wij bevorderen dat de commissies en redacties zelf ook met een deelbeleidsplan komen voor de periode 2014-2017 passend binnen het beleidsplan van de vereniging.

De vereniging kent de volgende commissies:

- De commissie Cultureel Erfgoed,

- De jaarboekredactie,

- De tijdschriftredactie,

- De PR-commissie, om te zetten in een Communicatiecommissie,

- De commissie Grote Excursie,

- De activiteitencommissie,

- De fotografen,

- De commissie Nicolaas van der Mondelezing.

Het bevorderen van het debat
Wij zijn voornemens om te zoeken naar passende gelegenheden om het debat te bevorderen. Gedacht kan worden aan het politiek café, dat gehouden werd in aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen. En bijvoorbeeld aan de voors en tegens van de herbouw van het schip van de Dom. 

Verjonging van de vereniging
De vereniging veroudert. Hoe kunnen we bevorderen dat de vereniging zich verjongt? Wij denken hierbij aan contacten met de studenten van de Faculteit Geschiedenis van de UU en de Hogeschool Utrecht.

 

Tenslotte 

Het bestuur wil graag de mening van de leden weten en benutten voor haar programma voor de komende jaren. Daartoe zullen wij het initiatief nemen tot het houden van een enquête. Wij zullen een aantal leden telefonisch benaderen en met hen in gesprek gaan.

Het bestuur wil zich inzetten om de bovengenoemde acties tot een succes te maken en daarmee een bloeiende en levendige vereniging te behouden die meegaat met haar tijd.

 

Definitief, oktober 2014