Presentatie jaarboek en feestelijke afsluiting jubileumjaar

Van Zondag 26 november 2023 19:00 tot 22:00

Op 26 november 2023 is het feestelijke slot van het jubileumjaar van Oud-Utrecht. Op die avond is ook de presentatie van het Jaarboek Oud-Utrecht.
De bijeenkomst is alleen voor leden.  Aanmelden is verplicht want er mag een maximumaantal personen in de zaal. De uitnodiging is opgenomen in de nieuwsbrief die begin november aan de leden is toegestuurd. 

Swingend programma
Na koffie en thee starten we met de presentatie van het Jaarboek 2023. Aansluitend is er – onder muzikale begeleiding door de band Switcharooneyjazz – veel ruimte om bij te praten, de tentoonstelling van 100 jaar Utrecht door Stripcollectief De Inktpot nog eens goed te bekijken en je ideeën en wensen over erfgoed in Utrecht voor de komende jaren met ons te delen. Verder brengt de groep Swing in Utrecht een ode aan de jaren 20 met een demonstratie Lindy Hop.

Presentatie Jaarboek 2023 tijdens feest
Tijdens het feestelijk slot van het jubileumjaar wordt het Jaarboek Oud-Utrecht 2023 ten doop gehouden. Ook dit keer weer een themanummer. Het thema houdt natuurlijk verband met het 100-jarig bestaan van de Vereniging Oud-Utrecht. Bij zo’n jubileum moment wordt er teruggekeken. Extra teruggekeken ditmaal. De vereniging houdt zich al 100 jaar bezig met de geschiedenis van (de regio) Utrecht, maar geschiedschrijving is nooit objectief. Geschiedschrijving is zelf immers ook onderhevig aan historische modes, accentverschuivingen en veranderende perspectieven. Dat geldt evenzeer voor de geschiedenis die door de Vereniging Oud-Utrecht de afgelopen 100 jaar is bedreven. Behalve de geschiedenis van Utrecht bestaat er met andere woorden ook zoiets als ‘de geschiedenis van de geschiedenis van Utrecht’. De redactie van het Jaarboek beschouwt zich als het historisch geweten van de vereniging en heeft dan ook geprobeerd om in dit jubileumnummer op díe geschiedenis de vinger te leggen.

De presentatie bestaat uit twee lezingen. Eerst zal redacteur Fred Vogelzang het bovenstaande nader toelichten en vertellen tot welke bijdragen dit heeft geleid. Daarna zal dr. Pieter Huistra ingaan op het begrip ‘populaire cultuur’. Huistra is docent aan de opleiding Geschiedenis van de Universiteit Utrecht. In het studiejaar 2022-2023 heeft hij in de master van de opleiding een werkcollege gegeven over het thema van het Jaarboek Oud-Utrecht 2023. Dit heeft geresulteerd in bijdragen van zowel Huistra zelf als van enkele van zijn studenten, alle gewijd aan de geschiedenis van de ‘populaire cultuur’ in Utrecht.

Tijdens de inloop en na afloop van de presentatie wordt in een loop de stomme-filmdocumentaire vertoond die in 1923 werd gemaakt van de festiviteiten ter gelegenheid van het zilveren regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina.