Bestuur

Bestuur

Bereikbaar via: e-mail / postbus 91, 3500 AB Utrecht

Dick de Jong (voorzitter)
Jan Bots (penningmeester)
Marlyne Stolker (secretaris)
Thea Boekhout (coördinator vrijwilligers)
Samantha Hassink-Burbidge (communicatiecommissie)
Tom de Zeeuw

Bestuursondersteuning 

Marjan Hulman
Jetty Krijnen

 

----- 

Informatie voor de ledenvergadering

Hieronder staan in de bijlagen de agenda en een aantal stukken voor de ledenvergadering, die op 4 november wordt gehouden.
Als u wilt deelnemen moet u zich aanmelden (zie daarvoor de bijlage met de agenda).

Jaarrekening 2019 en begroting 2021, alsmede balans per 31 december 2019.
De stukken zijn op 4 maart 2020 bezien en geaccordeerd door de kascontrole-commissie. Deze stukken zouden op de Algemene Vergadering van 25 mei ter goedkeuring worden voorgelegd aan de leden. Vanwege de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus zo veel mogelijk te beperken is deze vergadering uitgesteld  tot – vermoedelijk – het najaar 2020. De ALV heeft deze stukken dus nog niet kunnen bespreken en goedkeuren. Kijk voor de jaarstukken onder aan deze pagina.

Statuten en Huishoudelijk reglement 
Op de agenda van de algemene ledenvergadering staat dat het bestuur het voornemen heeft de statuten en het huishoudelijk reglement te wijzigen. De nu geldende statuten en het huidige huishoudelijke reglement staan in het rijtje hiernaast onder vereniging. Kijk onder aan deze pagina voor het concept van de statuten en het huishoudelijk reglement, zoals dat aan de algemene vergadering zal worden voorgelegd.

 

 

 

Bijlage(n)