Statuten

Naam, zetel en duur

Artikel 1
1 De vereniging draagt de naam: Historische Vereniging Oud-Utrecht en is opgericht op twaalf maart negentienhonderddrieëntwintig.
2 De vereniging is gevestigd te Utrecht.
3 De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Doel en middelen

Artikel 2
1 De vereniging heeft ten doel: de kennis en belangstelling te bevorderen op het terrein van de geschiedenis, archeologie en monumentenzorg in de stad en de regio Utrecht en te waken over het behoud van het cultureel erfgoed. Voorts alles te doen dat daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2 De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
• het uitgeven van één of meer periodieken;
• het bevorderen van onderzoek en publicaties;
• het in stand houden van een website;
• het organiseren van lezingen, excursies en manifestaties;
• het onderhouden van contacten met in de stad en de provincie werkzame overheids- en particuliere instanties;
• het aanwenden van alle andere wettige middelen welke voor het bereiken van het gestelde doel nuttig of nodig worden geacht.

Verenigingsjaar

Artikel 3
Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

Lidmaatschap

Artikel 4
1 Iedereen die zich verbonden voelt aan het doel van de vereniging, kan zich als lid aanmelden.
2 Het bestuur beslist over de toelating van een lid. Bij niet toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
3 Het bestuur houdt een register bij, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. De leden zijn verplicht hun adres en wijzigingen daarin onverwijld aan het bestuur mede te delen.
4 Bij huishoudelijk reglement kunnen de leden worden onderverdeeld in categorieën.

Contributie

Artikel 5
1 Leden zijn verplicht tot betaling van een jaarlijkse contributie, die per categorie wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
2 Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie te verlenen.
3 Het lidmaatschap vangt aan direct na toelating door het bestuur. Indien het lidmaatschap aanvangt in de loop van een kalenderjaar, betaalt het lid de jaarlijkse contributie voor dat kalenderjaar.

Einde van het lidmaatschap en schorsing

Artikel 6
1 Het lidmaatschap eindigt:
• door de dood van het lid;
• door opzegging door het lid;
• door opzegging door de vereniging;
• door ontzetting (of royement).
2 Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk geschieden vóór 1 december van het lopende kalenderjaar. Ongeacht de datum van opzegging eindigt het lidmaatschap aan het einde van het lopende verenigingsjaar, met dien verstande dat:
• een lid het lidmaatschap met onmiddellijke ingang kan opzeggen binnen één maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie;
• een lid het lidmaatschap met onmiddellijke ingang kan opzeggen binnen één maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen- andere dan de verplichtingen van geldelijke aard - zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld; het besluit is alsdan niet op hem van toepassing.
3 Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging geschiedt door het bestuur. Dit kan geschieden in gevallen door de wet bepaald. Opzegging door het bestuur geschiedt met onmiddellijke ingang.
4 Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten of reglementen van de vereniging handelt, dan wel de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting geschiedt met onmiddellijke ingang.
5 Ontzetting kan eerst plaatsvinden nadat het lid tenminste één maand van tevoren een waarschuwing heeft gekregen, waarin de redenen van de voorgenomen ontzetting zijn vermeld.
6 Tegen een besluit tot ontzetting kan het lid beroep aantekenen bij de algemene vergadering.
7 Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
8 Het bestuur kan besluiten een lid te schorsen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot beëindiging van het lidmaatschap, eindigt door het verloop van die termijn.

Het bestuur

Artikel 7
1 Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden, van tenminste vijf en ten hoogste negen bestuurders. De benoeming geschiedt door de algemene vergadering uit de leden. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
2 Kandidaten voor het bestuur kunnen worden gesteld door het bestuur, alsmede op voorstel van tenminste tien leden.

Duur, einde bestuurslidmaatschap, schorsing

Artikel 8
1 Bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar. Bestuurders treden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster van aftreden. Een volgens het rooster aftredende bestuurder is aansluitend twee maal herbenoembaar.
2 Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
• het eindigen van lidmaatschap van de vereniging;
• het verstrijken van de benoemingstermijn;
• het schriftelijk opzeggen door de bestuurder;
• het faillissement of de onder curatelestelling van de bestuurder;
• ontslag door de algemene vergadering.
3 Bij ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de overige bestuurders onverminderd met het bestuur belast. Indien het bestuur daardoor bestaat uit minder dan vijf leden, geldt het bestuur toch als volledig samengesteld. Het bestuur is in dat geval verplicht binnen drie maanden een algemene vergadering bijeen te roepen om in de vacature(s) te voorzien.
4 Elke bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

Bestuursfuncties van en besluitvorming door het bestuur

Artikel 9
1 Het bestuur kent een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
2 De benoeming van de voorzitter geschiedt door de algemene ledenvergadering. Het bestuur benoemt uit zijn midden de overige functionarissen.
3 Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur, dat in die hoedanigheid de dagelijkse zaken afhandelt.
4 Het bestuur vergadert zo dikwijls dit ingevolge de statuten of reglementen nodig is, of wanneer de voorzitter of twee andere bestuurders zulks wensen.
In de vergadering kunnen slechts besluiten worden genomen indien tenminste de helft van de bestuurders aanwezig is. Een bestuurder kan bij afwezigheid, tevoren via de voorzitter, schriftelijk een stem uitbrengen bij geagendeerde besluitpunten. Een bestuurder kan zich ter vergadering niet laten vertegenwoordigen door een medebestuurder.
5 Het bestuur kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders zich omtrent het desbetreffende voorstel schriftelijk hebben uitgesproken.
6 Alle bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.
7 Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgesteld, die na vaststelling door het bestuur door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend.
8 Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit bij stemming over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats.

Bestuurstaak en bevoegdheid

Artikel 10
1 Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2 Het bestuur is, mits met goedkeuring vooraf van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen alsook tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
3 Erfstellingen, niet zijnde legaten, mogen door het bestuur slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Vertegenwoordiging

Artikel 11
1 De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Voorts kan de vereniging worden vertegenwoordigd door twee tezamen handelende bestuurders.
2 Indien een lid van het bestuur in een zaak een tegenstrijdig belang heeft met de vereniging kan dat bestuurslid de vereniging in die zaak niet vertegenwoordigen.

Jaarverslag, jaarrekening en verantwoording

Artikel 12
1 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.
2 Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten over dat jaar, met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over.
3 De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van tenminste twee personen, die geen deel uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de stukken bedoeld in de tweede zin van lid 2 en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.
4 Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie, mits met goedkeuring van het bestuur, zich voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
5 Het bestuur is verplicht de in de leden 1 en 2 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende tenminste zeven jaren te bewaren.

Algemene vergadering

Artikel 13
1 Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering, de ‘jaarvergadering’, gehouden.
2 Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
3 Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste 30 leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan overeenkomstig artikel 14.

Wijze bijeenroepen en toegang

Artikel 14
1 De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister. De termijn van oproeping bedraagt tenminste zeven dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
2 Bij de oproeping worden de op de vergadering te behandelen onderwerpen vermeld.
3 Toegang tot de algemene vergadering hebben alle niet geschorste leden en bestuurders van de vereniging. Over toelating van anderen dan de hiervoor bedoelde personen beslist de algemene vergadering.

Stemrecht en besluitvorming

Artikel 15
1 In een algemene vergadering hebben alle niet geschorste leden stemrecht. Ieder lid kan één stem uitbrengen. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid.
2 Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij in deze statuten anders is bepaald. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
3 Indien de stemmen staken over een ander voorstel dan de benoeming van personen, is het voorstel verworpen.
4 Stemming over personen geschiedt schriftelijk tenzij de vergadering besluit tot stemming bij acclamatie.
5 Indien bij een stemming over personen geen van de kandidaten de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming  plaats tussen de twee voorgedragen kandidaten die in de eerste stemming de meeste stemmen hebben verkregen.
6 Een eenstemmig schriftelijk besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
7 Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats.

Voorzitterschap, notulen

Artikel 16
1 De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur, of bij diens afwezigheid door de vice-voorzitter.
2 Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris, of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon, notulen gemaakt die, na vaststelling door de algemene vergadering, door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend. De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht.
3 Indien een vergadering met inachtneming van het bepaalde in artikel 13 lid 3 van deze statuten op verzoek van leden wordt bijeengeroepen, kunnen degenen die de vergadering hebben verzocht anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.

Commissies

Artikel 17
1 Het bestuur kan één of meerdere commissies instellen en opheffen.
2 Het bestuur stelt de taak en de bevoegdheden van de commissies vast.
3 De leden van de commissies worden benoemd en ontslagen door het bestuur.

Huishoudelijk reglement

Artikel 18
1 Bij een huishoudelijk reglement kan al datgene geregeld worden, waarvan een nadere regeling gewenst wordt geacht. Een huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met de wet of de statuten.
2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de algemene vergadering. De tekst daarvan moet, met de eventuele toelichting, vijf dagen voor de desbetreffende vergadering aan de leden worden toegezonden, of op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage liggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

Statutenwijziging

Artikel 19
1 In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2 Tenminste vijf dagen voor de algemene vergadering dient een afschrift van het voorstel waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen aan de leden te worden toegezonden, of op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage te liggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
3 Het besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen.
4 Een statutenwijziging, waartoe op de in dit artikel bepaalde wijze is besloten, treedt in werking zodra daarvan een notariële akte is opgemaakt en verleden. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd gemelde notariële akte te doen verlijden.

Fusie

Artikel 20
1 Het in artikel 19 bepaalde is van overeenkomstige toepassing bij een besluit tot fusie.

Ontbinding

Artikel 21
1 De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in artikel 19 is van overeenkomstige toepassing.
2 De vereniging blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer bekend zijn.
3 De bestuurders zijn de vereffenaars van het vermogen van de vereniging. Op hen blijven de statutaire bepalingen voor zoveel mogelijk van kracht tijdens de vereffening.
4 Het batig saldo na vereffening wordt aangewend op door de algemene vergadering te bepalen wijze, echter zo, dat doeleinden worden gekozen, die het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen.
5 Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging gedurende tenminste zeven jaar onder berusting van de door de algemene vergadering daartoe aangewezen persoon of instelling.

Slotbepaling

Artikel 22
Aan het bestuur komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen

Bijlage(n)
Statuten en huishoudelijk reglement (pdf)