Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement, vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Oud-Utrecht op 23 juni 2005.

Artikel 1

De in artikel 5 van de Statuten genoemde categorieën leden (vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 21 juni 2001) zijn:

- leden ouder dan 25 jaar alsmede leden-instellingen zonder winstoogmerk;

- leden van 25 jaar en jonger alsmede U-pasleden;

- huisgenootleden;

- leden-instellingen met winstoogmerk.

- ereleden: leden die zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt kunnen door de ledenvergadering als erelid benoemd worden. Ereleden krijgen het lidmaatschap voor het leven.

Artikel 2

Het bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging en met de uitvoering van de besluiten van de algemene vergadering.

Artikel 3

In bijzondere gevallen zijn voorzitter, secretaris en penningmeester bevoegd initiatieven te ontwikkelen en besluiten te nemen die tot de competentie van het bestuur behoren, onder de verplichting van de genomen actie mededeling te doen aan de andere bestuursleden. Bovengenoemde bestuursleden treden dan op als dagelijks bestuur.

Artikel 4

Taken voorzitter:

De voorzitter leidt de vergaderingen van de leden en van het bestuur en is binnen het be-stuur de eerst verantwoordelijke voor de vertegenwoordiging van vereniging naar buiten toe. 

Artikel 5

Bij verhindering van beperkte duur - maximaal twee maanden - wordt de voorzitter vervangen door een lid van het bestuur. 

In andere gevallen benoemt het bestuur voor de periode van de verhindering - maximaal één jaar - een waarnemend voorzitter, welke benoeming bekrachtiging behoeft door de eerstvolgende algemene vergadering.

Artikel 6 

Taken secretaris:

- het voeren van de correspondentie namens de algemene vergadering en het bestuur 

- het uitbrengen van het door het bestuur goedgekeurde jaarverslag aan de algemene vergadering

- het opstellen van de notulen van de vergaderingen van de leden en van het bestuur

- het bijhouden van een register van leden van bestuur, com-missies en vertegenwoordigers in de besturen van andere verenigingen en instellingen 

- het zorg dragen voor het archief.

Artikel 7

Taken penningmeester:

- het beheren van de geldmiddelen van de vereniging

- het innen van de contributie en andere bijdragen

- het beleggen van de gelden van de vereniging

- het voeren van de ledenadministratie

- het voorleggen van de door het bestuur goedgekeurde begroting voor het komend jaar aan de algemene vergadering

- het voorleggen van het door het bestuur goedgekeurde verslag over de ontvangsten en uitgaven in het afgelopen jaar en van de stand van de financiën per ultimo van dat jaar aan de algemene vergadering.

Artikel 8

Het bestuur kan ook de overige bestuursleden met vaste taken belasten.

Artikel 9

1) Bij het verrichten van de in de artikelen 6 en 7 omschreven deeltaken kan het bestuur besluiten de secretaris en/of de penningmeester door andere bestuursleden te laten bijstaan. 

2) Eveneens kan het bestuur besluiten tot bijstand door derden, al dan niet leden, en al dan niet tegen een kostenvergoeding. 

3) Voor bijstand tegen een kostenvergoeding is toestemming door het bestuur vereist.

Artikel 10

1) De in artikel 18 van de Statuten genoemde commissies worden onderscheiden in vaste commissies en commissies ad hoc.

2) Tot de vaste commissies behoren in ieder geval: redactie van het Jaarboek, redac-tie van het Tijdschrift, activiteitencommissie en Commissie Cultureel Erfgoed.

3) Het bestuur benoemt de leden van een vaste commissie op voordracht van deze -commissie.

4) Het lidmaatschap van het bestuur is verenigbaar met dat van een commissie.

5) De samenstelling van de verschillende commissies wordt opgenomen in het jaarverslag.

6) Een commissie treedt niet naar buiten toe op dan na toestemming van het bestuur, tenzij bij haar instelling anders is bepaald.

7) Het bestuur besluit of een commissie haar eigen budget beheert. Wanneer een commissie haar eigen budget beheert, dan stelt zij jaarlijks ter goedkeuring van het bestuur een begroting op en legt zij rekening en verantwoording af aan het bestuur. 

Artikel 11

1) De vereniging kent vertegenwoordigers in de besturen van verenigingen of instellingen werkzaam op terreinen die aansluiten op het doel van de vereniging. Deze vertegenwoordigers worden door of op voordracht van het bestuur benoemd. 

2) Het lidmaatschap van het bestuur is verenigbaar met het lidmaatschap van een bestuur van bovenbedoelde verenigingen en in-stellingen.

Artikel 12

De leden van het bestuur en van de commissies kunnen aanspraak maken op vergoeding van de tijdens de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, mits daarvoor vooraf goedkeuring van de penningmeester is verkregen.

Artikel 13

Het bestuur heeft het recht niet-leden tot lezingen, excursies en andere evenementen toe te laten. Het bestuur stelt hiervoor een toegangsprijs vast.

Artikel 14 

In de algemene vergadering geschiedt stemming over zaken mondeling, tenzij door minimaal 25% van de aanwezige leden schriftelijke stemming wordt verlangd. In de algemene vergadering geschiedt stemming over personen mondeling, tenzij door minimaal tien der aanwezige leden een schriftelijke stemming wordt verlangd.

Artikel 15

Op voorstel van het bestuur of van minimaal tien leden kan door de algemene vergadering worden besloten tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement.

Artikel 16

In alle gevallen waarin noch de Statuten, noch dit Huishoudelijk Reglement voorziet, beslist het bestuur.

Bijlage(n)
Statuten en huishoudelijk reglement (pdf)