Beleidsplan 2018-2021

De historische vereniging Oud-Utrecht heeft tot doel: de kennis en belangstelling te bevorderen op het terrein van geschiedenis, archeologie en monumentenzorg betreffende de stad en de provincie Utrecht en te waken over het behoud van het cultureel erfgoed en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daar toe bevorderlijk kan zijn; dit alles in de ruimste zin van het woord.
Dit heeft het bestuur als uitgangspunt genomen voor onderstaand beleidsplan.

Het beleidsplan richt zich op de komende 4 jaar.

Doel van de vereniging

Zoals in de Statuten is beschreven is het doel van de vereniging de volgende:

De vereniging Oud-Utrecht heeft tot doel: de kennis en belangstelling te bevorderen op het terrein van geschiedenis, archeologie en monumentenzorg betreffende de stad en de provincie Utrecht en te waken over het behoud van het cultureel erfgoed en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daar toe bevorderlijk kan zijn; dit alles in de ruimste zin van het woord.

Dit bestuur heeft daar de volgende gedachten bij:
Wij willen zoveel mogelijk geïnteresseerden betrekken bij de geschiedenis van stad en omgeving en maken daarin geen onderscheid in oud of jong, professioneel of amateur, etc. Daarbij richten wij ons op de bevordering van de kennis en belangstelling voor geschiedenis, cultuurhistorie en monumenten. Het bestuur streeft ernaar om in de onderwerpkeuze voor artikelen, lezingen en publicaties aandacht te schenken aan de historische actualiteit. Wij willen nadrukkelijk de zichtbaarheid van de Vereniging vergroten waardoor O-U, ook voor niet-leden, bekend is.

Ook willen wij de naamgeving van de vereniging actueler maken door in het vervolg de naam ‘Historische vereniging Oud-Utrecht’ te hanteren. Verder vindt het bestuur het belangrijk het debat te bevorderen. O-U is voor behoud van cultuurhistorisch erfgoed maar ook voor behoud door ontwikkeling. Daarbij willen wij actief naar buiten treden en waar mogelijk constructief meedenken. De vereniging tracht daardoor de leden en andere geïnteresseerden meer met elkaar in verbinding te brengen.

Het bestuur is van mening dat het meer voor de hand ligt het begrip ‘regio’ te hanteren in plaats van ‘de provincie’, om zo de verbinding van stad met omgeving concreter te maken. Dit betekent dat te zijner tijd de statuten gewijzigd zullen moeten worden.

De wijze waarop de vereniging haar doelen bereikt

Het leveren van een actieve bijdrage aan het cultureel erfgoed. Hierbij valt te denken aan contacten met beleidsmakers zoals gemeente, ontwikkelaars, provincie, LEU etc. met als doel dat O-U een actievere rol kan spelen in bepaalde ontwikkelingen die te maken hebben met het cultureel erfgoed.

 • - Het uitgeven van meerdere publicaties.
  • . Hieronder vallen het jaarboek en het tijdschrift. De leden zijn hier over het algemeen tevreden over. De beide redacties gaan elkaar meer opzoeken om te bekijken of de producten goed aansluiten en waar samenwerking meer aan de orde kan zijn. Verder hoort hieronder het inzetten van sociale media.
 • - Het bevorderen van onderzoek.
  • . Er is een aanzet gemaakt voor een discussie over het wetenschappelijke profiel van de vereniging. Het aantal artikelen met een wetenschappelijke status neemt af. Hoe gaan we daar mee om? We hadden in het recente verleden een prijs voor het beste profielwerkstuk en we hadden een eigen hoogleraar Utrecht Studies. Met diverse leden (o.a. vanuit de Jaarboekredactie en vanuit de Universiteit) wordt momenteel de discussie gevoerd. We denken aan het oprichten van een Wetenschappelijk Comité om hier oplossingen voor te bedenken.
 • - Het organiseren van lezingen, excursies en manifestaties.
 • . Het organiseren van activiteiten voor de leden, denk bijv. aan de Van der Monde lezing, het Historisch Café, etc. Daarnaast willen we het debat meer voeren. O-U wil een platform voor de Utrechtse geschiedenis vormen, denk aan het organiseren van een debat of manifestatie, bijv. Politiek Café, ‘Nacht van de Utrechtse geschiedenis’. Aantrekkelijke activiteiten ondernemen voor mensen van diverse leeftijden en achtergronden is een doel. Zoals de Van der Monde-lezing een bekend fenomeen is dat door de vereniging voor de stad wordt georganiseerd, zo zouden we meerdere activiteiten kunnen organiseren die breder bezocht kunnen worden.
 • - Het onderhouden van contacten met in de stad en de regio werkzame overheids- en particuliere instanties.
  • . De contacten met een aantal instanties zullen worden voortgezet en waar kansen liggen worden geïntensiveerd. Te denken valt aan Het Utrechts Archief, Museum Catharijne Convent, UMF, het Gilde, Geveltekenfonds, DOMunder, LEU, Bartholomeus Gasthuis alsmede enkele andere historische verenigingen binnen de stad en/of regio. De vereniging wil een constructieve partner zijn in het netwerk van erfgoed-organisaties in de stad en regio en duurzame samenwerking tussen deze organisaties bevorderen.

Organisatie van de vereniging       

De organisatie van de vereniging ziet er als volgt uit:

 • - Bestuur
 • - Commissies en redacties met bevlogen en betrokken leden. Dit zijn:
  Commissie Cultureel Erfgoed,
  Jaarboekredactie,
  Tijdschriftredactie,
  Communicatie Commissie,
  Commissie Grote Excursie,
  Activiteiten Commissie,
  Lustrumcommissie,
  Commissie Nicolaas van der Monde-lezing
 • - Ledenadministratie

De vereniging is een netwerkorganisatie die mensen verbindt en een platform voor uitwisseling biedt.

 • - Het bevorderen van samenwerking tussen redacties en commissies; daarmee kan de boodschap op verschillende manieren “aan de man” worden gebracht. Meer samenwerking tussen de activiteiten van de commissies en redacties wordt nagestreefd, goed voorbeeld is het contact tussen Jaarboek- en Tijdschriftredactie als direct gevolg van het houden van het eerste Smeeberaad.
  Voorgenomen acties zijn:
  • . Het houden van een jaarlijks Smeeberaad waarbij alle commissies en redacties aanwezig zijn.
  • . Het bevorderen van een deelbeleidsplan van de verschillende commissies en redacties voor de periode 2018-2021, passend binnen het beleidsplan van de vereniging.
  • . Verder zoeken we naar een geschikte locatie om als vereniging meer zichtbaar te zijn. En van daaruit de activiteiten te ondernemen en wellicht een plek te hebben om onze publicaties e.d. te verkopen.
 • - Het verder professionaliseren van de communicatie.
  • . Een toegankelijkere en pro-actievere website realiseren en gebruik maken van bestaande communicatiekanalen zoals DUIC. Met name het verbinden en gefocust inzetten van de verschillende middelen. Duidelijk is dat de vereniging meer zichtbaar wil worden, een eigentijdse uitstraling wil hebben en af wil van haar oubollige imago. De Nieuwsbrief werd in 2011 gestart en is inmiddels een niet meer weg te denken medium. Aanvankelijk bestemd voor leden van de vereniging; inmiddels ook opengesteld voor niet-leden.
   De diverse commissies en redacties is gevraagd een contactpersoon aan te wijzen die de inhoud levert aan de Communicatie Commissie. Verder is er een webwinkel om via internet boeken en tijdschriften van onze vereniging te kunnen (na)bestellen.
   Tenslotte zal de communicatiecommissie onderzoeken hoe de bekendheid van de vereniging verder vergroot kan worden, bijvoorbeeld door nadrukkelijker in de pers activiteiten van de vereniging te melden en door een actiever folderbeheer.
   Samen met de voorzitter van het bestuur zal de Communicatie Commissie de verantwoordelijkheid nemen om de communicatie naar buiten te onderhouden.

De leden

De activiteiten doen wij in eerste instantie voor onze leden, die zijn dan ook heel belangrijk voor ons. Het ledental is inmiddels teruggezakt naar ongeveer 1850 leden ( dec. 2017). We realiseren ons dat het bij de tijdgeest past dat men zich niet gemakkelijk meer bindt aan verenigingen etc. Het vasthouden van de leden is daarmee een doel geworden en niet het groeien. Wij denken dus niet meer alleen aan het werven van nieuwe leden, maar ook het betrekken van andere geïnteresseerden, niet zijnde leden.

Om de drempel tot het lidmaatschap te verlagen valt te denken aan ‘cafetariasysteem’ zodat men kan kiezen uit het aanbod van de vereniging. Verder wordt de mogelijkheid onderzocht of het mogelijk is ieder moment van het jaar lid te kunnen worden in plaats van alleen maar vanaf 1 januari.

De verschillende activiteiten zoals bijvoorbeeld lezingen, de Nicolaas van de Monde-lezing en Politiek Café die door de Commissies worden georganiseerd zijn toegankelijk voor zowel leden als niet-leden.

Om nieuwe leden meer te betrekken bij de vereniging wordt er 1 x per jaar een ‘nieuwe-ledenborrel’ georganiseerd, waarbij een enquête wordt uitgedeeld om informatie te krijgen wat de nieuwe leden van Oud-Utrecht verwachten en zij zelf te bieden hebben.

Om onze leden op de hoogte te houden van de stand van zaken en verantwoording af te leggen wordt twee maal per jaar een ledenvergadering georganiseerd. Het wordt overwogen of één ledenvergadering per jaar voldoet.

Tot slot

Het bestuur wil zich inzetten om de bovengenoemde acties tot een succes te maken en daarmee een bloeiende en levendige vereniging te behouden die meegaat met haar tijd.

Mei 2018

Bijlage(n)
beleidsplan Oud Utrecht 2018 - 2021.pdf