Reglement Utrecht Geschiedenisprijs

Artikel 1: Algemeen

 • De Utrecht Geschiedenisprijs is ingesteld door de Vereniging Oud-Utrecht
 • De vereniging werkt in het kader van deze prijs samen met het departement Geschiedenis van de Universiteit Utrecht.
 • De organisatorische werkzaamheden rond de totstandkoming van de prijsuitreiking geschieden door de Vereniging Oud-Utrecht.
 • De prijs wordt één maal in de twee jaar uitgeschreven.

Artikel 2: Doel

 • Het doel van de prijs is het stimuleren van onderzoek naar en het publiceren over de geschiedenis van de stad en de provincie Utrecht.

Artikel 3: Deelname

 • Mededinging naar de prijs staat open voor iedereen, behalve bestuursleden van de Vereniging Oud-Utrecht, redactieleden van het Tijdschrift en het Jaarboek en leden van de jury.
 • Eerder winnaars van de Utrecht Geschiedenisprijs en de Witte Vlekkenprijs zijn uitgesloten van deelname.

Artikel 4: Inzenden en eerste beoordelingsronde

 • Om in aanmerking te komen moeten onderzoekers allereerst een onderzoeksvoorstel insturen. Dit betreft een voorstel van maximaal twee A4 waarin de vraagstelling, de onderzoeksmethode en de te gebruiken bronnen kort uiteen worden gezet.
 • Naast het voorstel dient de inzending te bestaan uit een curriculum vitae en de contactgegevens van de inzender.
 • Het voorstel dient geheel het geestelijk eigendom te zijn van de inzender. Gebruikte bronnen dienen altijd vermeld te worden.
 • Het voorstel moet erop gericht zijn om nieuw en oorspronkelijk onderzoek te doen of om tot een nieuwe interpretatie van bestaand onderzoek te komen naar de geschiedenis van de stad of provincie Utrecht.
 • De inzending moet uiterlijk 1 januari 2016 gemaild zijn naar secretariaat@oud-Utrecht.nl.
 • Per auteur is slechts één inzending mogelijk.
 • De jury komt tot een selectie van maximaal twee inzenders die uiterlijk 15 februari de opdracht krijgen hun voorstellen uit te werken tot een artikel tussen de 2500 en 5000 woorden dat gepubliceerd kan worden in het Jaarboek Oud-Utrecht.
 • De twee genomineerden krijgen elk € 300.

Artikel 5: Uitwerking onderzoek

 • De genomineerden worden bij het uitwerken van hun onderzoek begeleid door een redactielid van het Jaarboek Oud-Utrecht en een vakdocent van het departement Geschiedenis van de Universiteit Utrecht.
 • De voorzitter van de jury wijst in overleg met de jaarboekredactie en de Universiteit de twee begeleiders aan.
 • Ten minste een keer gedurende het onderzoeksproces kan de genomineerde een tussentijds resultaat voorleggen aan de begeleiders voor opbouwende kritiek.
 • De genomineerde kan zelf besluiten hoe de adviezen worden verwerkt in het onderzoek. De begeleiders zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het onderzoeksresultaat.

Artikel 6: Tweede beoordelingsronde

 • Uiterlijk 1 juli 2016 dienen de genomineerden het onderzoeksresultaat in de vorm van een artikel te mailen naar secretariaat@oud-Utrecht.nl.
 • Het artikel dient een wetenschappelijk gehalte te hebben, zulks ter beoordeling van de jury.
 • Het artikel is tussen de 2500 en 5000 woorden en is geschreven volgens de richtlijnen die de jaarboekredactie stelt.
 • Uit de ingezonden artikelen kiest de jury één winnaar die de Oud-Utrecht Geschiedenisprijs krijgt uitgereikt. De winnaar krijgt een geldbedrag van €1500 en een penning.
 • De jury heeft de mogelijkheid om de andere genomineerde te belonen met een bedrag van maximaal € 1000.
 • De jury heeft de mogelijkheid om geen van de genomineerden tot winnaar uit te roepen.

Artikel 7: De jury

 • De jury wordt benoemd door het bestuur van de Vereniging Oud-Utrecht.
 • De jury bestaat uit ten minste drie personen, van wie er minstens één historicus is. Een van de leden is redactielid van het Jaarboek Oud-Utrecht en een van de leden is docent/onderzoeker van het departement Geschiedenis van de Universiteit Utrecht. Bestuursleden van de Vereniging Oud-Utrecht kunnen geen zitting hebben in de jury.
 • Het is niet mogelijk om meer dan twee maal achter elkaar zitting te hebben in de jury.
 • De jury kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris.
 • Eventueel kan de jury zich door externe deskundigen laten adviseren.
 • De jury draagt aan het bestuur een prijswinnaar voor. De secretaris van de jury schrijft hiertoe een rapport met daarin de motivatie.
 • De prijs wordt toegekend door het bestuur van de Vereniging Oud-Utrecht. Wanneer de jury niet tot een voordracht kan komen, wordt de prijs niet toegekend.
 • Het bestuur heeft - bij zwaarwegende redenen - de bevoegdheid de voordracht niet te volgen.

Artikel 8: De prijs

 • In totaal is er €3.100 aan prijzengeld beschikbaar.
 • De eerste prijs bestaat uit een bedrag van €1500 en een penning.
 • Daarnaast krijgen de twee genomineerden elk €300 en is er €1000 beschikbaar als beloning voor het niet-winnende artikel.
 • De Vereniging streeft ernaar de onderzoeken van de genomineerden te publiceren, bij voorkeur in het Jaarboek Oud-Utrecht. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan verplicht de Vereniging zich andere middelen van publicatie te zoeken en te ondersteunen. De Vereniging is niet gehouden daar zelf extra kosten voor te maken.

Artikel 9: De prijsuitreiking

 • De prijs wordt uitgereikt tijdens de presentatie van het Jaarboek 2016.
 • De prijsuitreiking geschiedt door het bestuur van de Vereniging Oud-Utrecht.
 • Gedurende de bijeenkomst waarop de prijsuitreiking plaatsvindt, zullen de ingezonden artikelen ter inzage liggen, tenzij de deelnemers hiertegen bezwaar hebben.
 • Voor de prijsuitreiking, die openbaar is, zullen alle inzenders worden uitgenodigd, waarbij uiteraard verwanten en andere betrokkenen van harte welkom zijn.

Artikel 10: Slotbepalingen

 • Inzenders worden geacht bekend te zijn met en zich voor zover nodig te onderwerpen aan dit reglement.