Auteursrichtlijnen

Auteursrichtlijnen Jaarboek Oud-Utrecht - voorjaar 2015

Kopij

1. De omvang van een artikel is minimaal 3500 woorden (20.000 tekens incl. spaties) en maximaal 12.000 woorden, exclusief noten en afbeeldingen.

2. Teksten worden aangeleverd als Word-bestand, zonder speciale opmaakcodes.

3. Bij het aanleveren van de tekst vragen wij u onderstaande regels toe te passen.

 • Zo min mogelijk opmaak gebruiken. Wel toegestaan zijn cursief en vet.
 • Titels van publicaties (boeken, tijdschriften, kranten), voor zover in de tekst genoemd, cursiveren (conform onderstaande regels).
 • Citaten in de tekst tussen enkelvoudige aanhalingstekens: '...'.
 • Afkortingen in de hoofdtekst dienen te worden vermeden.
 • Getallen onder de 20, tientallen tot honderd (bijvoorbeeld: dertig, zeventig enz.) en eeuwaanduidingen (bijvoorbeeld: negentiende eeuw) worden uitgeschreven.

4. De tekst dient de volgende onderdelen te bevatten:

 • korte samenvatting (maximaal 150 woorden);
 • tussenkopjes in de tekst (die graag vet weergeven);
 • conclusie.

Tot slot vragen wij u een kort curriculum vitae (75 woorden maximaal. Graag met vermelding van het geboortejaar) met naam en relevante gegevens aan te leveren;

Literatuurlijst

De literatuurlijst wordt voorafgegaan door een lijst van gebruikte afkortingen van uitgegeven bronnen, veel aangehaalde tijdschriften en archiefbewaarplaatsen (zie hierna).

De standaard opzet is: achternaam auteur, gevolgd door het jaar van de publicatie, beide vet. Op een nieuwe regel volgt de volledige titel. Indien van een auteur meerdere publicaties uit eenzelfde jaar zijn benut, worden die onderscheiden met de toevoeging a, b, c enz. Bij meer dan twee auteurs wordt alleen de eerste auteur genoemd, gevolgd door 'e.a.'.

Hierbij moet het volgende onderscheid worden gemaakt:

Monografieën:

 • voorletters naam auteur, volledige titel cursief, eventueel editie en aantal delen, plaats en jaar van uitgave. Tussenvoegsels worden vóór de achternaam geplaatst, maar publicaties worden in de literatuurlijst alfabetisch op achternaam gerangschikt.

Avis 1930
J.G. Avis, De directe belastingen in het Sticht Utrecht aan deze zijde van de IJssel, Utrecht 1930.

Van Kalveen 1987a
C.A. van Kalveen, Amersfoortse rechtsbronnen uit de zestiende eeuw, Zutphen 1987.

Van Kalveen 1987b
C.A. van Kalveen, Kenmerken van de Amersfoortse Patriottenbeweging, z.pl. 1987.

Van Buijtenen en De Meijer 1990
M.P. van Buijtenen en A.K. de Meijer OSA, Herfsttij over Oostbroek. Politiek rond abtsbenoeming uit de nadagen gespiegeld aan het begin, Zeist 1990.

Visser e.a. 1973
J. Visser e.a., Onafhankelijk van Rome, toch katholiek. 250 jaar oud-katholieke geschiedenis, Hilversum 1973.

Artikelen in tijdschriften:

 • voorletters naam auteur, volledige titel tussen enkele aanhalingstekens, titel van het tijdschrift cursief nummer jaargang in Arabische cijfers jaartal tussen haakjes eventueel aflevering pagina's.

Aten 1992
D. Aten, 'Stedelijke handelspolitiek. Alkmaar in de 17e en 18e eeuw', Holland. Regionaal-historisch tijdschrift 24 (1992) 146-159.

Artikelen in periodiek verschijnende reeksen:

 • Daar het hier geen tijdschriften betreft, wordt in dit geval geen jaargangnummer vermeld, wel een eventueel reeksnummer.

Hovy 1962
J. Hovy, 'De stedelijke autonomie van Amersfoort in de middeleeuwen', Jaarboek Oud-Utrecht (1962) 27-70.

Fockema Andreae 1952
S.J. Fockema Andreae, 'De Hoge en Vrije Heerlijkheid Putten', Zuid-Hollandse Studiën, dl. II (1952) 21-36.

Artikelen in verzamelbundels enz.:

 • voorletters naam auteur, volledige titel tussen enkele aanhalingstekens, in: naam redacteur (of de eerste van meerderen), red(s). tussen haakjes, titel cursief, plaats jaar, pagina's.

Dekker 1984
C. Dekker, `De komst van de Norbertijnen in het bisdom Utrecht', in: C.M. Cappon e.a. (reds.), Ad fontes. Opstellen aangeboden aan prof. dr. C. van de Kieft ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam 1984, 167-186.

Gedrukte bronnen:

 • voorletters naam uitgever(s), red(s). tussen haakjes (Duits: Hrsg.; Frans: éd.; Engels: ed.), titel cursief, plaats jaar (eventueel reeks waarin verschenen) pagina's.

Fruin (red.) 1893
R. Fruin, ed., Uittreksel uit Francisci Dusseldorpii Annales 1566-1616, 's Gravenhage, 1893. Werken Historische Genootschap, derde serie, 1.

Polman (red.) 1952
P. Polman (red.), Romeinse bronnen voor de kerkelijke toestand der Nederlanden onder de apostolische vicarissen 1592-1727, III: 1686-1705. Rijksgeschiedkundige Publicatiën, gr. serie, nr. 94, Utrecht 1952.

Websites:

Verwijzingen naar websites worden (net als literatuurverwijzingen) opgenomen in eindnoten. De noot bevat de volledige url, gevolgd door: , geraadpleegd [datum]

Noten

De noten dienen als eindnoten in het tekstverwerkingsprogramma te worden opgenomen.

Literatuurverwijzingen geschieden volgens literatuurlijst, dus achternaam auteur, jaar van uitgave, bladzijde(n).

Voorbeelden:

 • Avis 1930, 85.
 • Van Kalveen 1987a, 14.
 • Visser e.a. 1973, 71.
 • Dekker 1984, 172.
 • Polman (red.) 1952, nr. 512 (of, indien naar bladzijde wordt verwezen: 512).

Voor de verwijzing naar geraadpleegde archiefbronnen graag voor uitgegeven bronnen de gebruikelijke afkortingen toepassen (OSU = Oorkondenboek Sticht Utrecht enz.).

Voor niet uitgegeven archiefbronnen geldt:

 • archiefbewaarplaats in afkorting, archiefnaam in afgekorte vorm, zoals in de archiefinventaris wordt gebruikt, inventarisnummer, eventueel bladzijde- of folio-nummer en recto of verso in superscript, eventueel tussen haakjes de datum.

Voorbeelden:

 • HUA, S. Marie, 214, fol. 34r-35v (3 nov. 1346)
 • NA, Staten van Holland, 352.
 • SAKRUH, Stadsbestuur WbD 1300-1810 (1), 5.

Afbeeldingen, bijschriften, tabellen, grafieken

1. Elk artikel in het JOU gaat vergezeld van één of meerder illustraties. De omslagillustratie is in kleur, de illustraties in het binnenwerk kunnen in kleur of zwart-wit.

2. Eventuele rechten die op afbeeldingen berusten worden geregeld door de auteur. De redactie gaat ervanuit dat de rechten geregeld zijn en onderneemt daarin zelf geen actie. Indien nodig betaalt de redactie de kosten voor geplaatste afbeeldingen.

3. Illustraties dienen in een zo vroeg mogelijk stadium te worden aangeleverd bij de redacteur.

4. De aan te leveren illustraties moeten originele (digitale) foto’s of digitale scans zijn. Scans uit gedrukte werken en afbeeldingen van internet kunnen alleen bij hoge uitzondering en in overleg met de redacteur worden gebruikt.

5. Bij de illustraties moet een Word document aangeleverd worden met de bijschriften en de illustratieverantwoordingen. Deze dienen als volgt opgebouwd te zijn:

 • voorstelling: titel of onderwerp, eventueel met een toelichting van de voorstelling
 • soort voorstelling (schilderij, prent, tekeningen, foto …)
 • maker van de voorstelling
 • datering van de voorstelling (ook: datering van de afbeelding naar een ouder voorbeeld uit …)
 • verblijfplaats plus plaatsnaam / collectie, met catalogus- / inventarisnummer

6. Digitale illustraties dienen bij voorkeur aangeleverd te worden als TIFF of JPEG.

7. Afbeeldingen moeten een resolutie hebben van minimaal 300 dpi op 100% (dat is het formaat waarmee de foto’s of illustraties in het boek worden afgebeeld). Een afbeelding in het tekstgedeelte van het jaarboek is maximaal 127 mm (bij 300 dpi is dit1500 pixels) breed en 198 mm (2338 pixels) hoog te plaatsen. Lagere hoeveelheden beeldpunten geven automatisch kleinere plaatsing van de afbeelding op. Meer beeldpunten heeft geen meerwaarde. Hou ook rekening met het aansnijden van foto's!

8. Digitale illustraties in een lagere resolutie kunnen alleen geplaatst worden als ze voldoende formaat hebben.

9. De gewenste plaats van de afbeeldingen kan aangegeven worden in de digitale tekst, maar wel duidelijk gemarkeerd, met rechte haken: [foto 1]. Met suggesties over formaat en volgorde zal zo veel mogelijk rekening worden gehouden. Alleen als dat noodzakelijk is voor het begrip van het artikel worden de afbeeldingen ook genummerd in het Jaarboek weergegeven.

Bijschriften:

 • Bijschriften mogen een inhoudelijke toelichting bevatten; zij mogen dus meer tekst dan een enkele regel beslaan. Een halve pagina bijschrift is echter weer iets te veel van het goede.
 • Geef ook duidelijk de gegevens van het afgebeelde aan. Denk aan naam van de kunstenaar, titel van het kunstwerk, datering of benadering daarvan (als deze niet bekend zijn dan de jaartallen van de kunstenaar), techniek, plaats waar het kunstwerk zich bevindt, eventueel uit welke publicatie de afbeelding afkomstig is.

Tabellen en grafieken:

 • Voor zover deze geen deel uitmaken van aparte bijlagen moeten zij als illustratie worden aangeleverd in Word of in het (afwijkende) programma waarin zij zijn opgemaakt, met een uitdraai ter instructie.
 • Over kolommen en andere typografisch afwijkende tekstgedeelten gelieve de auteur overleg te plegen met eindredacteur (Momenteel: Willemijn Zwikstra, email).